Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Правилник за работата на КПЕ към РК на БЛС – Варна

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ РК НА БЛС - ВАРНА
 

ПРАВИЛНИК

за работата на КПЕ към РК на БЛС – Варна

Приет на Общо събрание на РК на БЛС – Варна на 26.03.2013г.

чл.1. С този правилник се уреждат организацията на работата на Комисията по Професионална Етика (КПЕ) към РК на БЛС – Варна.

чл.2. КПЕ към РК на БЛС - Варна е изборен орган, съгласно ЗСОЛЛДМ и Устава на РК на БЛС - Варна, със следните функции:

  • Произнася се относно спазването на Кодекса по Професионална Етика на лекарите в РБ (КдПЕ);
  • Разглежда жалби, касаещи нарушения на КдПЕ;
  • Издава Актове за установяване на административно нарушение (констативни актове), в съответствие с разпоредбите на ЗСОЛЛДМ, които представя пред УС на РК на БЛС - Варна .

чл.3. Комисията е колективен орган състоящ се от Председател и 4 членове. 

чл.4. Председателят на КПЕ:

  • Организира и ръководи работата й;
  • Представлява Комисията, подписва изходящата кореспонденция на КПЕ към РК на БЛС - Варна;

чл.5.  /1/ Заседанието на Комисията е редовно, ако на него присъстват поне трима от петимата членове. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с явно гласуване.

/2/ КПЕ може да провежда виртуално заседание, като за това е необходимо предварително запознаване на членовете с материалите (лично, или по електроннта поща), а становищата на всеки от тях да се изложат в определения за това срок, с писмен отговор по и-мейл. Протоколът от виртуалното заседание се оформя с прилагане на разпечатка от и-мейла на всеки участвал член. Виртуалното заседание протича по следния ред:

  • Назначаване на виртуално заседание с краен срок за отговор, чрез и-мейл, съдържащ сканирани жалбата, становището на засегнатите лица и евентуално допълнителната информация – изпраща се от техническия секретар на районната колегия, от електронната поща на колегията;
  • Събиране и обработване на становищата на участвалите членове в срок до 5 (пет) работни дни, с оформяне на протокола от заседанието и отговорите към жалбоподателите – изпращат се до и-мейла на Председателя, с копие към служебния и-мейл на колегията;
  • Протоколът се подписва от председателя, като неразделна част от него са приложените разпечатки от и-мейлите на участвалите членове.
  • Виртуалното заседание може да премине към присъствено по необходимост.

 

чл.6. /1/ Заседанията на КПЕ се ръководят от Председателя, а в негово остъствие - от заместник (избира се от присъстващите членове с обикновено мнозинство).

/2/ Заседанията на КПЕ са закрити, освен в случаите, когато комисията реши да покани за изслушване засегната страна, или експерт.

/3/ На заседанията се води протокол, който се подписва от присъствалите членове. Протоколът се вписва в протоколна тетрадка, като се вписва само крайното решение на Комисията. Изключение се прави, ако член на Комисията изрично заяви желанието си мнението му да бъде протоколирано.

/4/ Протоколите и преписките се съхраняват в офиса на колегията на недостъпно за външни лица място. Това оформя архива на КПЕ към РК на БЛС - Варна.

/5/ При насрочено заседание и отсъствие на Председателя, членовете избират председателстващ и протоколчик. Този факт се вписва като първа точка в протокола.

/6/ Всеки член има право да предложи на разискване казус, по който се е самосезирал. Ако заседанието е виртуално, тогава в хода на кореспонденцията, това се прилага за обсъждане към отговора на основното писмо.

 

чл.7.  /1/ КПЕ се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца от Председателя, а в негово остсъствие - от заместника.

/2/ Извънредно заседание се свиква от Председателя или по искане на поне двама членове.

 

чл.8. /1/ Преди разглеждане на една жалба по същество, се преценява нейната допустимост,  съобразно разпоредбите на ЗАНН. Това се определя от Председателя на комисията и юриста на колегията.

/2/ След изпълнение на критерия по т./1/ на чл.8, и ако жалбата съдържа персонално обвинениние, на засегнатата страна се изпраща писмена покана, с която в едноседмичен срок да се запознае с жалбата и да предостави писмено становище по нея. /Поканата е типова – Приложение 1, и се изпраща от техническия секретар на колегията, преди разглеждане на жалбата по същество./

/3/ При приемане и входиране на препратени от други институции (РЗИ, РЗОК, ИА „Медицински Одит” и др.), жалби „за разглеждане по компетентност” е необходимо да се провери комплентовката на сигнала, който освен жалбата е задължително да съдържа и резултата от проверката (и респективно санкцията) на съответната институция. Ако се установи непълнота, техническият секретар на РК на БЛС – Варна изпраща обратно на подателя типово писмо – Приложение 2, за доокомплектоване на преписката.

/4/ След събиране на необходимата информация по даден казус, КПЕ  се произнася в срок до 3 /три/ месеца .

чл.9. Преди окончателното подписване на АУАН юристът на колегията изготвя писмена резолюция или предлага корекции, които се прилагат в досието по казуса.

чл.10.  При изискване от компетентен орган, се прави писмена извадка от конкретната част на протокола, която се предоставя подписана от председателстващия и подпечатана с печата на РК на БЛС - Варна.

чл.11. За адресираните до Председателя на РК на БЛС - Варна жалби, няма необходимост тя да бъде резюлирана и пренасочена към КПЕ от него.

чл.12. Този правилник е разработен на основание чл.26, ал.2 от ЗСОЛЛДМ, чл.24, ал.1, т.1 от Устава на БЛС и чл.18, ал.1 от Устава на РК на БЛС -Варна, утвърден на заседание на КПЕ и публикуван на официалния сайт на РК на БЛС – Варна.

 

 

 

Приложение №1

До .........................

Уважаеми Д-р .....................,

 

В КПЕ към РК на БЛС – Варна има постъпила жалба срещу Вас, за което Ви приканваме в 7 дневен срок от получаването на настоящото писмо да се явите в офиса на РК на БЛС – Варна за да се запознаете и дадете писменото си становище по жалбата.

 

С уважение:

Д-р ................

Председател

КПЕ към РК на БЛС – Варна

 

Приложение №2

 

До ..............................

Уважаеми Д-р .......................,

 

Във връзка с препратена до КПЕ към РК на БЛС – Варна жалба за разглеждане по компетентност с Ваш Изх.№................................., моля в срок от 7 работни дни да ни предоставите резултата от Вашата проверка по случая.

 

С уважение:

Д-р ................

Председател

КПЕ към РК на БЛС – Варна

 

Публикивано от Светлин Митев на 15.05.2013 11:42:24
Последна редакция 15.05.2013 11:42:58
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация