Правила за избор на изходна предшестваща причина за смърт

Последователност
Думата "последователност" се отнася за две или повече състояния, записани на следващите един след друг редове в част I на медицинското свидетелство за смърт, при което всяко състояние е вероятна причина за възникване на другото състояние, посочено един ред по-горе.
Пример 1:
I а) Кръвоизлив от варикозни вени на хранопровода
б) Портална хипертония
в) Цироза на черния дроб
г) Хепатит В

Ако на един ред в медицинското свидетелство за смърт са посочени повече от една причини, довели до смърт, могат да се запишат няколко логически последователни причини. В примера, даден по-долу, са дадени четири поредни причини.
Пример 2:
I а) Кома
б) Инфаркт на миокарда и остро нарушение на мозъчното кръвообращение
в) Атеросклероза
г) Хипертония
Поредността изглежда по следния начин:
• Атеросклероза (довела до) инфаркт на миокарда (който е довел до) кома
• Атеросклероза (довела до) остро нарушение на мозъчното кръвообращение (което е довело до) кома
• Хипертония (довела до) инфаркт на миокарда (който е довел до) кома
• Хипертония (довела до) остро нарушение на мозъчното кръвообращение (което е довело до) кома

Общ принцип
Общият принцип гласи, че в случаите, когато в медицинското свидетелство за смърт се посочва повече от едно патологично състояние, в качеството на изходна предшестваща причина за настъпване на смъртта се избира състоянието, което единствено е записано на най-долния запълнен ред в част I, само в случаите, когато то може да доведе до възникване на всички онези състояния, които са записани в медицинското свидетелство, по-горе от него.

Правила за избор
Правило 1. Ако Общият принцип е неприложим и е записана последователност, завършваща със състоянието, посочено в свидетелството на първо място, се избира изходната причина от този последователен ред. При наличие на повече от една последователност, завършваща със състоянието, което е посочено в свидетелството на първо място, се избира за първоначална причина първият от споменатите последователни редове.
Правило 2. Ако не е посочена последователността, завършваща със състоянието, посочено в смъртния акт на първо място, се избира това първо посочено състояние.
Правило 3. Ако състоянието, което е избрано съгласно Общия принцип или според правилата 1 и 2, явно е следствие на друго състояние, посочено в част I или II, се избира това първично състояние.

4.1.6 Някои съображения по правилата за избор
В правилно попълненото медицинско свидетелство за настъпване на смърт, изходната предшестваща причина трябва да бъде представена с една диагноза на долния попълнен ред на част I, а състоянията, възникнали като следствие от тази първопричина (ако те са намерили място), трябва да бъдат записани по-горе, по едно на всеки ред, във възходяща линия, в съответствие с причинната последователност.
Пример 3:
I а) Уремия
б) Хидронефроза
в) Задържане на урина
г) Хипертрофия на простатната жлеза

Пример 4:
I а) Бронхопневмония
б) Хроничен бронхит
II Хроничен миокардит

По такъв начин към правилно попълненото свидетелство ще приложим Общия принцип. Дори ако документът не е бил попълнен правилно, Общият принцип все пак може да бъде приложен тогава, когато състоянието, което единствено е посочено на най-долния попълнен ред в част I на медицинското свидетелството за смърт, може да се вземе за причина, предизвикала всички други състояния, посочени по-горе, даже ако патологичните състояния, посочени по-горе от него, не са записани в правилна причинна последователност.
Пример 5:
I а) Генерализирани метастази
б) Бронхопневмония
в) Рак на белия дроб

Общият принцип не трябва да се прилага в случай, че на долния попълнен ред на част I е посочено повече от едно патологично състояние или посоченото състояние не е могло да доведе до всички патологични състояния, посочени по-горе. Принципът на допустимост на различните последователности е посочен в края на дадената точка, но трябва да се има предвид, че заключението на медицинския работник, попълващ свидетелството, отразява информираното мнение за състоянията, довели до смърт и за връзката между тях и, че това мнение не трябва да се пренебрегва с лекота.
В случаите, когато Общият принцип не може да бъде приложен от лицето, което попълва свидетелството, трябва да се получат, когато това е възможно, разяснения за написаното в документа, тъй като правилата за избор на първоначална причина до известна степен допускат произволно тълкуване и не винаги водят до задоволителен избор на първопричината. Ако е невъзможно да се получат допълнителни сведения, трябва да се прилага правилото на избор. Правило 1 е приложимо само в случаите, когато е представена последователността, завършваща със състоянието, посочено в медицинското свидетелство за смърт като първо. Ако такава последователност липсва, се прилага правило 2 и се избира състоянието, посочено на първо място.
Състоянието, което е избрано в съответствие с по-горе посочените правила, може все пак да се яви очевидно следствие на друго състояние, което не е посочено в съответната причинна връзка с избраното състояние, например ако то е записано в част II или на същия ред в част I. Ако това е така, се прилага правило 3 и се избира първичното предшестващо състояние. Това обаче се прави само тогава, когато липсват съмнения относно причинната връзка между тези две състояния; не е достатъчно, че причинната връзка между тях би могла да се установи, ако лицето, попълващо свидетелството, е направило съответните записи.

4.1.7 Примери за използването на Общия принцип и правилата за избор

Общ принцип
В случаите, когато в свидетелството е посочено повече от едно патологично състояние, се избира състоянието, което единствено е записано на долния ред в част I, само ако то би могло да доведе до всички състояния, записани по-горе.
Пример 6:
I а) Абсцес на белия дроб
б) Лобарна пневмония
Избира се лобарна пневмония, неуточнена (J18.1).

Пример 7:
I а) Чернодробна недостатъчност
б) Запушване на жлъчните пътища
в) Рак на главата на панкреаса
Избира се рак на главата на панкреаса (С25.0).

Пример 8:
I а) Кръвоизлив в мозъка
б) Хипертония
в) Хроничен пиелонефрит
г) Аденом на простатата
Избира се аденом на простатата (N40).

Пример 9:
I а) Травматичен шок
б) Множество счупвания
в) Сблъскване на пешеходец с тежкотоварен автомобил (пътна злополука)
Избира се сблъскване на пешеходец с тежкотоварен автомобил (V04.1).

Пример 10:
I а) Бронхопневмония
II Вторична анемия и хронична лимфоцитна левкемия
Избира се бронхопневмония. Все пак, може да се приложи и правило 3 (виж пример 26).

Правило 1
Ако Общият принцип е неприложим и е записана последователност, завършваща със състоянието, което е посочено в свидетелството на първо място, се избира изходната причина на тази последователност. При наличието на повече от едно последователно изброяване, завършващо със състоянието, което е посочено в свидетелството на първо място, се избира за изходна причина първата от посочените последователности.

Пример 11:
I а) Бронхопневмония
б) Мозъчен инфаркт и хипертонична болест на сърцето
Избира се мозъчен инфаркт, неуточнен (I63.9). В дадения случай има две последователности, които са довели до възникване на състоянието, което е посочено в свидетелството като първо: бронхопневмония, дължаща се на мозъчен инфаркт и бронхопневмония, дължаща се на хипертонична болест на сърцето. Избира се като изходна причина последователността, посочена на първо място.

Пример 12:
I а) Варикозно разширение на вените на хранопровода и продължителна сърдечна недостатъчност
б) Хронична ревматична болест на сърцето и цироза на черния дроб
Избира се друга и неуточнена цироза на черния дроб (К74.6.). Последователността, която завършва с възникване на състоянието, посочено в свидетелството на първо място - това е варикозното разширение на вените на хранопровода, предизвикано от цироза на черния дроб.

Пример 13:
I а) Остър инфаркт на миокарда
б) Атеросклероза на сърцето
в) Грип
Избира се атеросклероза на сърцето. Регистрираната последователност на събитията, която завършва със състоянието, което е посочено в свидетелството на първо място, е острият инфаркт на миокарда, дължащ се на атеросклероза на сърцето. Приложимо е и правилото за модификация С; виж пример 45.

Пример 14:
I а) Перикардит
б) Уремия и пневмония
Избира се уремия. Има две последователни състояния, които са довели до възникване на състоянието, посочено в свидетелството на първо място: перикардит, предизвикан от уремия, и перикардит, предизвикан от пневмония. Избира се за изходна причина първата последователност на състоянията. Приложимо е и правилото за модификация D; виж пример 60.

Пример 15:
I а) Мозъчен инсулт и продължителна пневмония
б) Хипертония и диабет
в) Атеросклероза
Избира се атеросклероза. Има две последователни състояния, които са довели до възникване на състоянието, посочено в свидетелството на първо място: мозъчен инсулт, дължащ се на хипертония, предизвикана от атеросклероза, и мозъчен инсулт, предизвикан от диабет. Избира се за изходна причина първото от споменатите последователни състояния. Приложимо е и правилото за модификация С; виж пример 46.

Правило 2
Ако не е посочена последователност на състоянията, която завършва със състоянието, посочено в свидетелството на първо място, се избира това първо състояние.

Пример 16:
I а) Пернициозна анемия и гангрена на стъпалото
б) Атеросклероза
Избира се пернициозна анемия (D51.0). Не е посочена последователност на състоянията, която да е предизвикала възникването на състоянието, посочено в свидетелството на първо място.

Пример 17:
I а) Ревматична болест и атеросклероза на сърцето
Избира се ревматична болест на сърцето, неуточнена (I09.9). В дадения случай липсва последователност на състоянията; и двете състояния се намират на един и същ ред.

Пример 18:
I а) Кистозна фиброза на задстомашната жлеза
б) Бронхит и бронхиектазия
Избира се кистозна фиброза на задстомашната жлеза, неуточнена (Е84.9). В дадения случай липсва последователност на събитията.

Пример 19:
I а) Старост и продължителна пневмония
б) Ревматоиден артрит
Избира се старост. Тук е посочена последователност на събитията: продължителна пневмония, предизвикана от ревматоиден артрит, но тази последователност не завършва със състоянието, посочено в свидетелството на първо място. Приложимо е и правилото за модификация А; виж пример 33.

Пример 20:
I а) Бурсит и язвен колит
Избира се бурсит. В дадения случай не е посочена последователност на събитията. Приложимо е и правилото за модификация В; виж пример 41.

Пример 21:
I а) Остър нефрит, скарлатина
Избира се остър нефрит. В дадения случай не е посочена последователност на събитията. Приложимо е и правило 3; виж пример 28.

Правило 3
Ако състоянието, което е избрано по Общия принцип или според правила 1 и 2, явно е пряко следствие от друго състояние, посочено в част I или II, се избира това първично състояние.

Предполагаеми преки последици от друго състояние
Саркомът на Kaposi, туморът на Burkitt и всяко друго злокачествено новообразувание на лимфните, кръвотворните и сродните им тъкани, които са класифицирани в рубриките С46.- или С81-С96, трябва да се разглеждат като преки последици от HIV-инфекции в случаите, когато е посочена тази болест. Едновременно с това обаче, такова предположение не трябва да се прави относно другите видове злокачествени новообразувания.
Всички инфекциозни болести, които са класифицирани в рубриките А00-В19, В25-В49, В58-В64, В99 или J12-J18, трябва да се разглеждат като пряка последица от посочената HIV-инфекция.
Някои следоперативни усложнения (всеки тип пневмония, кръвоизлив, тромбофлебит, емболия, тромбоза, септицемия, спиране на сърцето, бъбречна недостатъчност (остра), аспирация, ателектаза и инфаркт) могат да се разглеждат като пряко следствие от операцията, само ако не е посочено, че тя е била направена 4 или повече седмици преди смъртта.
Пневмонията или бронхопневмонията могат да се разглеждат като усложнения при всяка болест. В частност, бронхопневмонията следва да се разглежда като очевидно следствие от изтощителни болести (такива като злокачествени новообразувания и недоимъчно хранене) и болести, които предизвикват парализа (като травми на главния и гръбначния мозък, кръвоизлив в мозъка или тромбоза на съдовете на главния мозък и полиомиелит), а също така от инфекциозни болести и необичайни травми.
Всяко състояние, описано или уточнено като "емболично", може да се разглежда като пряко следствие от венозна тромбоза, флебит или тромбофлебит, пороци на сърдечните клапи, мъждене на предсърдията, раждане или каквато и да е операция.
Всяко състояние, описано като вторично, трябва да се разглежда като пряко следствие от най-вероятната първична причина, посочена в свидетелството.
Вторичната или неуточнената анемия, недохранването, изтощаването или кахексията могат да се разглеждат като следствие от всяко злокачествено новообразувание.
Всеки пиелонефрит може да се разглежда като следствие от задържане на урина при състояния като хиперплазия на простатната жлеза или стеноза на уретрата.
Нефритът може да се разглежда като следствие от всякаква стрептококова инфекция (скарлатина, стрептококова ангина и т.н.).
Обезводняването може да се разглежда като следствие от всяка чревна инфекция.
Операцията на конкретен орган трябва да се разглежда като пряко следствие от хирургично заболяване на този орган (например злокачествен тумор или травма), посочено в медицинското свидетелство за смърт.

Пример 22:
I а) Сарком на Kaposi
II СПИН
Избира се болест, предизвикана от HIV, c прояви на сарком на Kaposi (B21.0).

Пример 23:
I а) Рак на яйчника
II Болест, предизвикана от HIV
Избира се злокачествено новообразувание на яйчника (С56).

Пример 24:
I а) Туберкулоза
II Болест, предизвикана от HIV
Избира се болест, предизвикана от HIV, c прояви на микобактериална инфекция (В20.0).

Пример 25:
I а) Церебрална токсоплазмоза и херпес зостер
б) Лимфом на Burkitt, болест, предизвикана от HIV
Избира се болест, предизвикана от HIV, c прояви на множествени заболявания, класифицирани другаде (В22.7). Церебралната токсоплазмоза, избрана съгласно правило 2, може да се разглежда като пряко следствие от HIV-инфекция.

Пример 26:
I а) Бронхопневмония
II Вторична анемия и хронична лимфоцитна левкемия
Избира се хронична лимфоцитна левкемия (С91.1). Бронхо-пневмонията, избрана съгласно Общия принцип (виж пример 10) и вторичната анемия могат да се разглеждат като пряко следствие от хроничната лимфоцитна левкемия.

Пример 27:
I а) Кръвоизлив в мозъка
б) Хипертония
в) Хроничен пиелонефрит и запушване на простатата
Избира се запушване на простатата (N40). Хроничният неф-рит, който е избран съгласно правило 1, може да се разглежда като пряко следствие от това състояние.

Пример 28:
I а) Остър нефрит, скарлатина
Избира се скарлатина (A38). Острият нефрит, избран съгласно правило 2 (виж пример 21), може да се разглежда като пряко следствие от скарлатината.

Пример 29:
I а) Нефректомия
II Злокачествено новообразувание на бъбрека
Избира се злокачествено новообразувание на бъбрека (С64). Няма съмнение в това, че нефректомията е била направена по повод на злокачествения тумор на бъбрека.

Пример 30:
I а) Остра анемия
б) Повръщане на кръв
в) Кръвоизлив от варикозни вени на хранопровода
г) Портална хипертония
II Цироза на черния дроб
Избира се друга и неуточнена цироза на черния дроб (К74.6). Порталната хипертония, избрана съгласно Общия принцип, може да се разглежда като пряко следствие от цирозата на черния дроб.

Пример 31:
I а) Продължителна пневмония
б) Кръвоизлив в главния мозък и рак на млечната жлеза
Избира се вътремозъчен кръвоизлив, неуточнен (I61.9). Продължителната пневмония, избрана съгласно правило 2, може да се разглежда като пряко следствие от всяко едно от посочените състояния; избира се първото от посочените състояния.

Пример 32:
I а) Инфаркт на белия дроб
II Лявостранна пневмонектомия по повод на рак на белия дроб, направена преди 3 седмици
Избира се злокачествено новообразувание на бронх или бял дроб с неуточнена локализация (С34.9).

4.1.8 Модификация на избраната причина
Избраната причина за настъпване на смъртта не винаги може да е патологично състояние, най-полезно и информативно за статистическата разработка на данните. Например, ако в качеството на първоначална причина е била избрана старостта или някаква генерализирана болест, да кажем хипертония или атеросклероза, това ще бъде по-малко полезна информация от тази, която би могла да се получи, като се избере каквото и да било проявление или резултат от стареене или болест. Понякога е необходимо изборът така да се модифицира, че да съответства на положенията от класификацията на болестите, давайки предпочитание на един код за две или повече посочени причини или избор на определена причина, когато тя е посочена заедно с някои други състояния.
Правилата за модификация, посочени по-долу, са насочени към подобряване на информативността и повишаване на точността на данните за смъртността, и те трябва да се прилагат след избора на изходната предшестваща причина за смъртта. Взаимно свързаните процеси на избор и модификация са описани поотделно, за да се осигури яснота на изложението.
Някои от правилата за модификация изискват допълнително използване на правила за избор, което не трябва да представлява затруднение за опитните шифровчици, но заради това е важно да се мине през целия процес на избор, модификация и, ако е необходимо, през повторен избор на първоначалната причина за смърт.

4.1.9 Правила за модификация

Правило А. Старост и други неточно означени състояния
Ако избраната причина се отнася към клас XVIII (Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде), с изключение на рубриката R95 (Внезапна смърт на кърмаче), и в медицинското свидетелство за смърт е посочено състояние, класифицирано другаде, освен в рубриките R00-R94 или R96-R99, тогава се прави повторен избор на причината за смърт, както ако състоянието, класифицирано в клас XVIII, не е било записано в свидетелството, с изключение на тези случаи, взимащи под внимание изменението на кода под влияние на това състояние.

Правило В. Банални състояния
Ако като причина е избрано банално състояние, което едва ли би могло да предизвика смърт, и в свидетелството е посочено по-сериозно състояние, се прави повторен избор на първоначалната причина, както ако това банално състояние не е било споменато. Ако смъртта е резултат от неблагоприятната реакция при лечението на това банално състояние, тогава като причина за смъртта се избира неблагоприятната реакция.

Правило С. Свързани състояния
Ако избраната причина е свързана, съгласно положенията на класификацията или указанията за кодиране на първоначалната причина за смърт, с едно или няколко други състояния, посочени в свидетелството, се кодира комбинацията от състояния.
Комбинацията от състояния, от които едното е уточнено като следствие от другото, се кодира като комбинация от тези състояния само в случай, че записът правилно отразява тяхната причинно-следствена връзка, или тази връзка може да се установи по пътя на прилагане на правилата за избор.
Ако връзката между състоянията е спорна, се установява връзка с това състояние, което е било избрано като причина за смърт, ако първоначално избраната причина не е била посочена в свидетелството за смърт. Там, където това е възможно, се установяват допълнителните връзки между състоянията.

Правило D. Специфичност
Ако избраната причина характеризира състоянието само в общи линии, а в свидетелството е използван термин, който по-точно определя локализацията или природата на това състояние, предпочитание се отдава на по-информативния термин. Това правило често се прилага в случаите, когато общият термин е определение, уточняващо по-информативния термин.

Правило Е. Ранни и късни стадии на болестта
Ако избраната причина е ранен стадий на болестта и в свидетелството е посочен и по-късен стадий на същата болест, трябва да се кодира по-късният стадий на болестта. Това правило не се прилага по отношение на хроничните форми, посочени в свидетелството като следствие от "остро" състояние, с изключение на случаите, за които в класификацията има специални инструкции.

Правило F. Последици
Ако избраната причина е ранна форма на патологично състояние, за което в класификацията е предвидена самостоятелна рубрика "Последици...", и е очевидно, че смъртта е предизвикана от остатъчни явления на това състояние, а не от неговия остър стадий, даденото състояние се кодира в съответната рубрика "Последици...".
Предвидени са следните рубрики за класифициране на "Последици...": В90-В94, Е64-, Е68, G09,I69, O97 и Y85-Y89.

4.1.10 Примери за прилагане на правилата за модификация

Правило А. Старост и други неточно означени състояния
Ако избраната причина се отнася към клас XVIII (Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде), с изключение на рубриката R95 (Внезапна смърт на кърмаче), и в свидетелството е посочено състояние, класифицирано другаде, освен в рубриките R00-R94 или R96-R99, се прави повторен избор на причината за смърт, както ако състоянието, класифицирано в клас XVIII, не е било записано в свидетелството, с изключение на тези случаи, взимащи под внимание изменението на кода под влияние на това състояние.

Пример 33:
I а) Старост и продължителна пневмония
б) Ревматоиден артрит
Кодира се ревматоиден артрит, неуточнен (М06.9). Старостта, избрана съгласно правило 2 (виж пример 19), не се взема под внимание и се прилага Общият принцип.

Пример 34:
I а) Анемия
б) Спленомегалия
Кодира се спленомегална анемия (D64.8). Спленомегалията, избрана съгласно Общия принцип, не се взема под внимание, но тя модифицира кода.

Пример 35:
I а) Миокардна дегенерация и
б) емфизем
в) Старост
Кодира се миокардна дегенерация (I51.5). Старостта, избрана съгласно Общия принцип, не се взема под внимание и се прилага
Правило 2.

Пример 36:
I а) Кашлица и повръщане на кръв
Кодира се хематемеза (К92.0). Кашлицата, избрана съгласно правило 2, не се взема под внимание.

Пример 37:
I а) Терминална пневмония
б) Разпространяваща се гангрена и
в) мозъчен инфаркт
Кодира се мозъчен инфаркт, неуточнен (I63.9). Гангрената, избрана съгласно правило 1, не се взема под внимание и се прилага Общият принцип.

Правило В. Банални състояния
Ако като причина е избрано банално състояние, което едва ли би могло да предизвика смърт, и в свидетелството е посочено по-сериозно състояние, се прави повторен избор на основната причина, както ако това банално състояние не е било споменато. Ако смъртта е резултат от неблагоприятна реакция при лечението на това банално състояние, тогава като причина за смъртта се избира неблагоприятната реакция.

Пример 38:
I а) Зъбен кариес
II Спиране на сърцето
Кодира се спиране на сърцето, неуточнено (I46.9). Зъбният кариес, избран съгласно Общия принцип, не се взема под внимание.

Пример 39:
I а) Врастнат нокът на палеца на стъпалото и остра бъбречна недостатъчност
Кодира се остра бъбречна недостатъчност, неуточнена (N17.9). Врастналият нокът на палеца на стъпалото, избран съгласно правило 2, не се взема под внимание.

Пример 40:
I а) Кръвотечение при хирургична процедура
б) Тонзилектомия
в) Хипертрофия на сливиците
Кодира се кръвотечение при хирургична процедура (Y60.6).

Пример 41:
I а) Бурсит и улцерозен колит
Кодира се улцерозен колит, неуточнен (К51.9). Бурситът, избран съгласно правило 2 (виж пример 20), не се взема под внимание.

Пример 42:
I а) Паронихия
II Тетанус
Кодират се други форми на тетанус (A35). Паронихията, избрана съгласно Общия принцип, не се взема под внимание.

Правило С. Свързани състояния
Ако избраната причина е свързана, съгласно положенията на класификацията или указанията за кодиране на основната причина за смърт, с едно или няколко други състояния, посочени в свидетелството, се кодира комбинацията от състояния.
Комбинацията от състояния, от които едното е уточнено като следствие от другото, се кодира като комбинация от тези състояния само в случай, че записът правилно отразява тяхната причинно-следствена връзка, или тази връзка може да се установи по пътя на прилагане на правилата за избор.
Ако връзката между състоянията е спорна, се установява връзка с това състояние, което е било избрано като причина за смърт, ако първоначално избраната причина не е била посочена в свидетелството за смърт. Там, където това е възможно, се установяват допълнителните връзки между състоянията.

Пример 43:
I а) Непроходимост на червата
б) Феморална херния
Кодира се едностранна или неуточнена феморална херния с непроходимост, без гангрена (К41.3).

Пример 44:
I а) Десен бедрен блок и болест на Chagas
Кодира се болест на Chagas (хронична) с увреждане на сърцето (В57.2). Десният бедрен блок, избран съгласно правило 2, се свързва с болестта на Chagas.

Пример 45:
I а) Остър инфаркт на миокарда
б) Атеросклероза на сърцето
в) Грип
Кодира се остър инфаркт на миокарда, неуточнен (I21.9). Атеросклерозата на сърцето, избрана съгласно правило 1 (виж пример 13), се свързва с острия инфаркт на миокарда.

Пример 46:
I а) Мозъчен инфаркт и застойна пневмония
б) Хипертония и диабет
в) Атеросклероза
Кодира се мозъчен инфаркт, неуточнен (I63.9). Атеросклерозата, избрана съгласно правило 1 (виж пример 15), се свързва с хипертонията, която на свой ред се свързва с мозъчния инфаркт.

Пример 47:
I а) Дилатация на сърцето и склероза на бъбреците
б) Хипертония
Кодира се съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено (I13.9). Всичките три състояния се комбинират.

Пример 48:
I а) Инсулт
б) Атеросклероза и хипертонична болест
в) Увреждане на сърцето
Кодира се хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност (I11.9). Атеросклерозата, избрана съгласно правило 1, се свързва с хипертоничната болест на сърцето, тъй като хипертоничната болест на сърцето би била избрана съгласно Общия принцип, ако не е била посочена атеросклерозата.

Пример 49:
I а) Инсулт и хипертонична болест предимно с увреждане на
б) сърцето
c) Атеросклероза
Кодира се инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт (164). Атеросклерозата, избрана съгласно Общия принцип, се свързва с инсулта, тъй като това състояние би било избрано съгласно правило 2, ако не е била посочена атеросклерозата.

Пример 50:
I а) Вторична полицитемия
б) Емфизем на белите дробове
в) Хроничен бронхит
Кодира се друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест (J44.8). Хроничният бронхит, избран съгласно Общия принцип, се свързва с емфизема.

Пример 51:
I а) Дилатация на сърцето
б) Хипертония
II Атрофия на бъбреците
Кодира се съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено (I13.9). Всичките три състояния се комбинират.

Пример 52:
I а) Бронхопневмония (аспирационна)
б) Конвулсии
в) Туберкулозен менингит
II Туберкулоза на белите дробове
Кодира се туберкулоза на белите дробове без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване (А16.2). Туберкулозният менингит, избран съгласно Общия принцип, не трябва да се използва при споменаването на туберкулозата на белите дробове.

Пример 53:
I а) Счупване на тилната кост
б) Падане в резултат на епилептичен припадък
Кодира се епилепсия, неуточнена (G40.9). Падането, избрано съгласно правило 1, се свързва с епилептичния припадък.

Пример 54:
I а) Спиране на сърцето
II Болест на Chagas
Кодира се болест на Chagas (хронична) с увреждане на сърцето (В57.2). Спирането на сърцето, избрано съгласно Общия принцип, се свързва с болестта на Chagas.

Правило D. Специфичност
Ако избраната причина характеризира състоянието само в общи линии, а в свиделството е използван термин, който по-точно определя локализацията или природата на това състояние, предпочитание се отдава на по-информативния термин. Това правило често се прилага в случаите, когато общият термин е определение, уточняващо по-информативния термин.

Пример 55:
I а) Мозъчен инфаркт
б) Инсулт Кодира се мозъчен инфаркт, неуточнен (I63.9).

Пример 56:
I а) Ревматична болест на сърцето, стеноза на митралната клапа
Кодира се ревматична митрална стеноза (I05.0).

Пример 57:
I а) Менингит
б) Туберкулоза
Кодира се туберкулозен менингит (А17.0). Двете състояния са посочени в правилна причинна връзка.

Пример 58:
I а) Тежка хипертония при бременност
II Екламптични гърчове
Кодира се еклампсия по време на бременността (O15.0).

Пример 59:
I а) Аневризма на аортата
б) Сифилис
Кодира се сифилитична аневризма на аортата (А52.0). Двете състояния са посочени в правилна причинна връзка.

Пример 60:
I а) Перикардит
б) Уремия и пневмония
Кодира се уремичен перикардит (N18.8). Уремията, избрана съгласно правило 1 (виж пример 14), модифицира перикар-дита.

Правило Е. Ранни и късни стадии на болестта
Ако избраната причина е ранен стадий на болестта и в свидетелството е посочен и по-късен стадий на същата болест, трябва да се кодира по-късният стадий на болестта. Това правило не се прилага по отношение на хроничните форми, посочени в свидетелството като следствие от "остро състояние", с изключение на случаите, за които в класификацията има специални инструкции.

Пример 61:
I а) Третичен сифилис
б) Първичен сифилис
Кодира се късен сифилис, неуточнен (А52.9).

Пример 62:
I а) Еклампсия по време на бременността
б) Прееклампсия
Кодира се еклампсия по време на бременността (O15.0).

Пример 63:
I а) Хроничен миокардит
б) Остър миокардит
Кодира се остър миокардит, неуточнен (I40.9).

Пример 64:
I а) Хроничен нефрит
б) Остър нефрит
Кодира се хроничен нефрит, неуточнен (N03.9), доколкото съществува специална инструкция за такъв ефект (виж с.69).

Правило F. Последици
Ако избраната причина е ранна форма на патологично състояние, за което в класификацията е предвидена самостоятелна рубрика "Последици...", и е очевидно, че смъртта е предизвикана от остатъчни явления на това състояние, а не от неговия остър стадий, даденото състояние се кодира в съответната рубрика "Последици...".
Предвидени са следните рубрики за "Последици...": В90-В94, Е64.-, Е68, G09,I69, O97 и Y85-Y89.

Пример 65:
II а) Фиброза на белите дробове
б) Прекарана туберкулоза на белите дробове
Кодират се късни последици от туберкулоза на дихателните органи и неуточнена туберкулоза (В90.9).

Пример 66:
I а) Бронхопневмония
б) Изкривяване на гръбначния стълб
в) Рахит, прекаран в детството
Кодират се последици от рахит (Е64.3).

Пример 67:
I а) Хидроцефалия
б) Туберкулозен менингит
Кодират се късни последици от туберкулоза на централната нервна система (В90.0).

Пример 68:
I а) Застойна пневмония
б) Хемиплегия
в) Инсулт (преди 10 години)
Кодират се последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт (I69.4).

Пример 69:
I а) Хроничен нефрит
б) Скарлатина
Кодират се късни последици от други уточнени инфекциозни и паразитни болести (В94.8). Описанието на нефрита като "хроничен" означава, че скарлатината не се намира вече в активна фаза.

4.1.11 Забележки по кодирането на първоначалната причина за смърт
В тези забележки често пъти се посочва, че ако предварително избраният код, който се намира в лявата колонка, присъства с друго състояние, посочено по-долу, се използва кодът, който е написан с черен шрифт. Съществуват два вида комбинации на състоянията:
"със споменаване на" означава, че другото състояние може да бъде вписано на което и да е място в свидетелството;
"когато се посочва като изходна предшестваща причина за последвалите състояния" означава, че другото състояние трябва да се намира в точна причинна връзка или трябва да бъде посочено по друг начин, че то е възникнало вследствие на изходната предшестваща причина.

А00-В99 Някои инфекциозни и паразитни болести
С изключение на болестта, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV)(B20-B24), случаите, когато се посочват като изходна предшестваща причина за злокачественото ново-образувание, се кодират в рубриките С00-С97.
А15.- Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично
А16.- Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично със споменаване на: J60-J64 (Пневмокониоза, с туберкулоза) се кодира в J65
А17.- Туберкулоза на нервната система
А18.- Туберкулоза на други органи със споменаване на: А15 или А16 (Туберкулоза на дихателните органи), се кодира в рубриките А15, А16, ако тя не е посочена като изходна предшестваща причина за състоянията, отнесени в рубриките А15.- или А16.-, и не е казано, че нейната продължителност превишава продължителността на състоянията, отнесени в рубрика А15.-или А16.-
А39.2 Остра менингококцемия
А39.3 Хронична менингококцемия
А39.4 Менингококцемия, неуточнена със споменаване на:
А39.0 (Менингококов менингит) се кодира в рубриката А39.0
А39.1 (Синдром на Waterhouse-Friderichsen) се кодира в рубриката А39.1
А40.- Стрептококова септицемия
А41.- Друга септицемия
А46 Еризипел
На тези болести се дава код в случаите, когато те съпровождат повърхностни травми (всяко състояние, отнасящо се към рубриките S00, S10, S20, S30, S40, S50, S60, S70, S80, S90, TOO, T09.0, Т11.0) или изгаряния от първа степен; ако те са съпроводени с по-сериозни травми, се прилага код за конкретната външна причина за травмата.
В20-В24 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV)
Подрубриките на рубриките В20-В23 са единствените факултативни четиризначни кодове за страните, които ползват четириз-начния вариант на МКБ-10. Тези четиризначни подрубрики са предназначени за използване в случаите, когато няма възможност или желание да се направи кодиране по множествени причини. Състоянията, които се класифицират в две или повече подрубрики на една и съща рубрика, трябва да се кодират в подрубрика с четвърти знак .7, който съответства на рубриките (В20 или В21). При желание за конкретизация на отделните изброени състояния, могат да се използват допълнителни кодове в рамките на блок В20-В24.
В22.7 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит, с
прояви на множествени заболявания, класифицирани другаде Тази подрубрика трябва да се използва в случаите, когато в свидетелството са посочени състояния, които могат да се класифицират в две или повече рубрики от блок В20-В22. При желание да се уточнят отделните изброени състояния, може да се използват допълнителни кодове в рамките на блок В20-В24.
В95-В97 Бактериални, вирусни и други инфекциозни агенти

Тези рубрики не се използват за кодиране на основната причина за смърт.
Е86 Намаляване на обема на течността със споменаване на:
А00-А09 (Чревни инфекции) се кодира в рубриките А00-А09
Е89.- Ендокринни и метаболитни разстройства, възникнали след медицински процедури, некласифицирани другаде Тези рубрики не се използват за кодиране на първоначалната причина за смърт. Виж Хирургични операции, с.83
F01-F09 Органични, включително симптоматични, психични разстройства
Тези рубрики не се използват, ако е известно първоначалното симптоматично състояние.
F10-F19 Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества
Четвъртите знаци .0 (Остра интоксикация) и .5 (Психотични разстройства) със споменаване на Синдром на зависимост (.2), се кодират в рубриките F10-F19 с четвърти знак .2
F10.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол със споменаване на:
К70.- (Алкохолна болест на черния дроб) се кодират в рубриката К70.-
F10.2 Синдром на зависимост, обусловен от употреба на алкохол със споменаване на:
F10.4, F10.6, F10.7 (Абстинентно състояние с делир, Амнестичен синдром, Остатъчно и късно появило се психотично разстройство) се кодира в рубриките F10.4, F10.6, F10.7
F17.- Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на тютюн когато се посочват като изходна предшестваща причина за:
С34.- (Злокачествено новообразувание на бронхите и белите дробове) се кодират в рубриката С34.-
I20-I25 (Исхемична болест на сърцето) се кодират в рубриките I20-I25
J40-J47 (Хронични болести на долните дихателни пътища) се кодират в рубриките J40-J47