НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г.
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

В сила от 01.01.2005 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.61 от 26 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г.

Член единствен. Основният пакет медицинска помощ съдържа дейности, определени по вид и обхват съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

 

Описание на приложенията

 

 

 Приложение №1

Основен пакет първична извънболнична медицинска помощ

 Приложение №2

Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ

 Приложение №3

Основен пакет стоматологична дейност

 Приложение №4

Високоспециализирани медицински дейности, извършвани в лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения от СИМП с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и диспансери със стационар

 Приложение №5

Списък на клиничните пътеки

 Приложение №6

Пакет дейности за медицински консултации, изследвания и документи, необходими за експертиза при деца

 Приложение №7

Пакет дейности за медицински консултации, изследвания и документи, необходими за трудово-лекарската експертиза при лица над 18 години

 Приложение №8

Пакет дейности при диспансеризирани деца по групи заболявания

 Приложение №9

Пакет дейности при диспансеризирани пациенти над 18 години, по групи заболявания

 Приложение №10

 отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.

 

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Клинична пътека" е система от изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при диагностични и лечебни процедури на пациенти с определени заболявания, изискващи хоспитализация в лечебни заведения със стационар.

Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Отменя се Наредба № 29 от 2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 2 и 15 от 2004 г.; доп., бр. 79 от 2004 г.).

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.